Enemmän Reetan elämän motiiveista

Edellisessä blogikirjoituksessani Reiss Reetan persoonan paljasti olen kuvaillut toimintani tarkoitusperiä elämän motiivieni viiden ulottuvuuden kautta. Tarkemmin sanoen olen silloin kertonut oman persoonani perusmotiiveista Reiss Motivaatioprofiilin, eli RMP, tuottamista tuloksista suhteessa esteettisyyteen, fyysiseen aktiivisuuteen hyväksyntään, idealismiin ja järjestykseen.

Reissin Motivaatioprofiili tuo esiin yhteensä kuusitoista ihmisen perustarvetta. Nämä motiivit johdattelevat meitä ihmisiä elämään tarpeidemme ja arvojemme mukaan. Näihin niin sanottuihin elämän motiiveihin kuuluvat edellisten lisäksi myös valta, riippumattomuus, uteliaisuus, kerääminen, kunnia, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto, syöminen ja mielenrauha. 

Ihmiselle tärkeää on noudattaa tarpeitaan, jotta voi kokea elävänsä omaa elämäänsä omin ehdoin. Ihminen on parhaimmillaan saadessaan elää perusmotiiviensa mukaisesti. Nyt avaan omia RMP:n tuloksiani kunnian/periaatteellisuuden, koston/voittamisen, keräämisen, mielenrauhan ja perheen perustarpeiden näkökulmasta. Samalla selitän mitä nämä perusmotiivit oikeastaan pitävät sisällään. Kesäkuussa selvitän sitten loput motiivit – riippumattomuus, uteliaisuus, sosiaaliset kontaktit, status, syöminen ja valta. 

Kunnia / periaatteellisuus

Kunnian tai periaatteellisuuden puolina ovat periaatteellinen ja tarkoitushakuinen. Vahvan kunnian tai periaatteellisuuden omaavilla periaatteet ovat tärkeitä. Heillä on suuri tarve olla taipumattomia. Periaatteelliset ihmiset arvostavat moraalia, luonnetta, perinteitä ja uskollisuutta. Tarkoitushakuiset taas ovat tavoitehakuisia. He ovat vahvasti motivoituneita omiin sääntöihinsä. Yleiset periaatteet ja perinteet taas eivät ole heikon kunnian omaaville kovin tärkeitä.

Reiss Motivaatioprofiili osoittaa, että minulla on vahva kunnian tarve. Tämä tarkoittaa, että olen rehellinen, luotettava ja lojaali. Minulla on vahva velvollisuuden tunto. Arvostan myös muissa uskollisuutta ja suoraselkäisyyttä. Otan vastuuta toimistani, myönnän virheeni, enkä esitä tekosyitä. Minulle keskeisessä asemassa ovat myös lupausten pitäminen ja sääntöjen noudattaminen. Olen valmis tekemään mitä työ vaatii, kunhan se on arvojeni mukaista.

Vahvan kunnian tarpeen persoonat arvostavat heimoansa ja perinteitään. He saattavat kiinnittää huomiota vanhempiensa ja esivanhempiensa tekemiin uhrauksiin. Huomaan nyt sukututkimusta tehdessäni nostavani esille juurikin edellisten sukupolvien kohtaloita. Olen alkanut ajatella, miten ennenkin haastavista tilanteista on selvitty. Haluan myös löytää kaikki sukuni henkilöt sukupuuhun merkittäväksi, jotta jokaisen elämä saisi arvonsa ja huomion. Kukaan ei saa jäädä unohduksiin.

Kosto / voittaminen

Koston tai voittamisen tarve motivoi kilpailuhenkisyyttä. Koston tai voittamisen tarpeen vastaparit ovat harmoninen ja taisteleva, joka helposti asettuu vastustamaan muita. Vahvan koston tai voittamisen motiivin omaavat arvostavat erityisen paljon voittamista. Heille tyypillisiin persoonallisuuspiirteisiin kuuluvat kilpailullisuus ja väittelynhaluisuus. Heikon koston tai voittamisen tarpeen omaavat henkilöt taas välttävät konflikteja. He arvostavat yhteistyötä kilpailua enemmän. He ovat rauhantahtoisia, ystävällisiä ja yhteistyöhaluisia.

Omat piirteeni osuvat näiden kahden ääripään väliin, kuitenkin lähemmäksi heikkoa voittamisen tarvetta. Tämä tarkoittaa, että tilanteesta riippuen saatan reagoida epäystävälliseen käyttäytymiseen läheistäni kohtaan, mutta jättää tietyt kommentit omaan arvoonsa. Olen aidosti onnellinen muiden menestymisestä, mutta teen kaikkeni onnistuakseni minulle tärkeässä asiassa. En halua joutua konfliktien keskelle, mutta puolustan tarpeen tullen kohteluani. Haluan saavuttaa tavoitteeni ja tulla aina paremmaksi osaamisessani. En kuitenkaan pidä vertailusta suhteessa muihin. Kaksintaisteluasetelmat ja niin sanotut kyynärpäätaistelut eivät olekaan minua varten. Minulle tyypillisintä on auttaa ja tukea muita onnistumaan.

Kerääminen

Keräämisen tai säästämisen perusmotiivi on keräämisen halua. Kerääminen tai säästäminen vaikuttaa, miten ihminen suhtautuu kuluttamiseen ja miten hyvin hän pitää huolta omista tavaroistaan. Keräämisen vastinpareina ovat antelias ja säästäväinen. Keräilijöillä on vahva keräämisen tai säästämisen tarve. He keräävät esimerkiksi antiikkia, taidetta, kirjoja, urheilumuistoja tai nimikirjoituksia. Heille säästäväisyys on hyve ja tavaroiden hyvä huolenpito on tärkeää. Vahvan keräämisen tai säästämisen motiivin ihmisillä nuukuus, keräily ja säästäminen ovat merkittäviä ominaisuuksia. Anteliaat luopuvat tavaroistaan käytettyään ne loppuun. He myös saattavat käyttää rahaa huolettomasti. Heikon keräämisen motiivin omaavalla ei ole vaikeuksia antaa tai heittää tavaroita pois, vaan hänellä on taipumusta anteliaisuuteen.

Keräämisen tai säästämisen suhteen en kuulu kumpaankaan ääripäähän. Toisinaan saatan säilyttää muistoesineen, mutta toisissa tilanteissa voin luopua tavaroista. Esimerkiksi oli huojentavaa hävittää monia opiskelu- ja muita asiakirjoja milleniumista viime vuosikymmenelle. Kuitenkin tulin säilyttäneeksi ehjät mapit, välilehdet ja muovitaskut tulevaa käyttöä varten. Edellisten sukupolvien kunniakirjat ja palkintotodistukset koristavat huoneeni seinää vanhan entisöidyn peilipiirongin molemmin puolin. Ajan antamisen suhteen olen antelias, erityisesti läheisilleni ja ystävilleni, vaikka se lisäisikin omassa aikataulussani kiireitä. Auttaminen ja läsnäolo ovat minulle tärkeitä arvoja.

Mielenrauha

Tarve tutkia ympäristöään liittyy mielenrauhan motiiviin. Vahvan mielenrauhan omaava persoona kiinnittää herkästi huomiota vaaroihin, riskeihin tai kipuun. Tällainen mielenrauhaan pyrkivä ihminen huolestuu helposti, kokee usein stressiä ja ahdistusta. Toisaalta on huomattava, että mielenrauhaan pyrkivät ennakoivat tilanteita herkästi, jolloin he reagoivat epäsuotuisiin muutoksiin nopeasti. Toisin sanoen mielenrauhan säilyttäjät kiinnittävät huomioita tilanteisiin ja arvioivat mahdollisia käänteitä niin tarkasti, että laativat suunnitelmia kaikille mahdollisille skenaarioille.  Stressinkestävä taas kiinnittää vain vähän huomiota vaaroihin, riskeihin tai kipuun. Hän sietää hyvin stressiä, pysyy rauhallisena paineen alla sekä on rohkea ja peloton.

Reiss Motivaatioprofiili nosti esiin vahvan mielenrauhan tarpeeni. Vaarat, riskit ja kivut arveluttavat minua. Minulla on matala kipukynnys ja huolestun helposti epämääräisistä olotiloista kehossani. Toisaalta pitäessäni aistini valppaina ”tuntosarvet ylhäällä” arvioin alati kuinka kulloisessakin tilanteessa kannattaa toimia ja miten menetellä. Olenkin huomannut, että vaikka huolestun esimerkiksi elämäntilanteistani ja kehoni olotiloista helposti, töissäni siedän aikataulupainetta, kiirettä sekä työtaakkaa, jopa nautin näistä. Järjestelmällisyyteni tukee yksityiseen ja sisäiseen liittyvää stressiherkkyyttäni, myös muut piirteeni ehkäisevät mielenrauhani rikkoutumista. Minulle keskustelu ja tieto ovatkin tässä tärkeitä työkaluja.

Perhe

Perhe-perusmotiivin äärityypit ovat huolehtivainen ja sitoutumaton. Vahvan perheen perustarpeen omaava haluaa lapsia ja perheen. Hän viettää mielellään paljon aikaa lasten ja perheen kanssa sekä arvostaa sisarussuhteita. Sitoutumaton taas ei halua omia lapsia ja nauttii ajasta ilman perhettä. Vahva perhemotiivin omaava henkilö asettaa perheen etusijalle ja viettää mahdollisimman paljon aikaa perheensä kanssa. Huolet ja stressit perhesuuntautunut purkaa esimerkiksi sisaruksilleen.

Motivaatioprofiili kuvaa minut perhesuuntautuneeksi ihmiseksi, mikä ei ollut mikään yllätys. Vietän paljon aikaa perheeni kanssa. Nautin juhlapyhistä ja kesästä, kun voin oleskella pitkiä aikoja perheenjäsenteni kanssa. Uuden paikkasuuntautuneisuuteni syynä ovatkin juuri perheeni ja suvun tila. Ei ole sattumaa, että koen tärkeäksi tilaan liittyvät toimet, sillä en ole yksin hoitamassa tilan asioit. Olen myös identifioitunut tilaan sukujuurteni kautta..

Minua harmittaa, ettei minulle ole muodostunut perheenkaltaista ystäväjoukkoa, joiden kanssa voisin aidosti nauttia yhdessäolosta. Viime viikonloppuna on vietetty sekä lapsettomien lauantaita että äitienpäivää. Jälkimmäisenä en edes kuvittele olevani muualla kuin äitini kanssa. Onneksi tänäkin vuonna tämä on ollut mahdollista. Toisaalta taas koen ikioman perheen puuttumisen raskaana pettymyksenä. Toisinaan pohdin olisinko voinut toteuttaa asioita toisella tavalla, että tämä niin tärkeä elämän motiivi toteutuisi elämässäni kunnolla. Loppujen lopulta minulla on perhe: täditettävistäni on muodostunut minulle todella rakkaita. Myös työyhteisöihin olen saattanut luoda perheenkaltaista suhdetta, milloin lojaalisuuteni nousee entisestään esille.